خانه ارتباط با ما ورود هنرمندان
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

نقد و تحلیل هنر شهریدنیای هنر متشکل از سبک ها و جنبش ها متعدد هنری است که در طول زمان  مبتنی بر تحولات سیاسی و اجتماعی و در بستر تاریخی خود شکل یافته است. در این بین منتقدان هنری به عنوان یکی از ازکان مهم دنیای هنر همواره در مطالعه، بررسی و نقد این جریان های هنری و کمک به بلوغ و رشد کیفی آنها، نقش بی بدیلی ایفا نموده اند. چالش های پیش روی هنر شهری اعم از مباحث بنیادین در تعاریف و مفاهیم و هم از منظر نقد و بررسی آثار هنری و هنرمندان فعال در این بخش، بیش از پیش حضور جدی محافل آکادمیک و دانشجویی علاقمند و مستعد را مطالبه می نماید. این بخش از جشنواره به دنبال پوشش این خلاء علمی در فضای هنری کشور است.