خانه ارتباط با ما ورود هنرمندان
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

بازار هنر شهری


شهرها زیستگاه اصلی انسان‏ هایی است که که در تعاملی پویا با محیط خود، همواره از آن چه که می بینند و یا در معرض آن قرار می گیرند تاثیر می پذیرند. اهمیت این تأثیر به گونه ای است که امروز فرم، رنگ و هر عنصر قابل رویت در فضای شهری جدای از جنبه کاربردی آن مورد کنکاش در ابعاد زیبایی شناسانه و خلاقیت هنری نیز قرا می گیرد.  بر این اساس سیاست گذاران، طراحان و مدیران شهری به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت هنر در سیما و منظر شهریو به طور کلی در مدیریت شهر به دنبال تعامل گسترده تر و ارتباط موثر با هنرمندان و متخصصین هنر شهری می باشند.

 درطرف مقابل آن دسته از هنرمندانی که دغدغه های اجتماعی و اهمیت مشارکت های فردی در ساخت فضاهای جمعی را پذیرفته‌اند ظرفیت های هنری خود را در مسیر زیباسازی شهری از سویی و هم چنین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مربوط تطبیق داده و در صورت تبیین مناسب مسائل و نیازهای شهری امکان تعامل و مشارکت را فراهم نموده اند.

 فقدان ضوابط و استانداردهای ارزیابی، نظارت و قرارداد و نیز راهبری پروژه های هنری از جمله موانع جدی در امر ورود مدیران شهری به حوزه هنر شهری می باشد و فراهم نمودن بستری جهت مواجهه عرضه و تقاضا در این حوزه و تسهیل در این ارتباط می تواند منافع هر دو گروه را تأمین و توسعه هنرهای شهری را شتاب بخشد. این پروژه به طور مشخص بدنبال ایجاد بازاری است برای عرضه مجموعه‌ای از مسائل و نیازهای شهری و شهر ها و بسترهای شهری از سویی و ایده ها و تجربیات و ظرفیت های تکنیکی هنرمندان از سوی دیگر که مبتنی بر رفع موانع مرتبط در این خصوص توسط برگزار کننده می باشد.